aditya-romansa-5zp0jym2w9M-unsplash.jpeg
Dobre vidíme iba srdcom.
To hlavné je očiam neviditeľné.

---

Antoine de Saint-Exupéry

---

O mne

 

Volám sa Pavol Kardoš, v Národnom ústave pracujem ako nemocničný psychológ a nižšie vám ponúkam pár informácií o mne.

V roku 2008 som ukončil štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr špecializačné štúdium z klinickej psychológie na Ústave psychológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Mojim prvým zamestnaním však bola práca s ľuďmi s kombinovaným postihnutím v Domove sociálnych služieb Sibírka, ktorá ma priviedla k štúdiu psychológie. Po skončení vysokej školy som sa zamestnal v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Námestove a neskôr vo Zvolene, kde som si rozvíjal najmä svoje diagnostické zručnosti a schopnosti práce so skupinou. Neskôr som pracoval v ambulancii klinického psychológa TREA spol. s r. o., kde som vykonával poradenskú a diagnostickú činnosť, pričom moji klienti boli deti aj dospelí.

V rokoch 2013 až 2017 som absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik STAR-T 2 – Transformačná systemická terapia podľa Virginie Satirovej realizovaný v Inštitútom Virginie Satirovej v SR a aktuálne pokračujem vo svojom ďalšom vzdelávaní v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. Okrem iného mám absolvovaných viacero kurzov a výcvikov, ako napríklad kurz pomoci deťom a rodinám po strate blízkeho, (Plamienok n. o.), základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie (Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka), kurz hypnózy (Sekce pro hypnózu České psychiatrické společnosti a Psychiatrická léčebna v Kroměříži), výcvikovo-vzdelávacie školenie pre pracovníkov zariadení výchovného poradenstva a prevencie v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Občianske združenie PREVENCIA V & P) a ďalšie.

Aktuálne ako nemocničný psychológ ponúkam rodičom, príbuzným a deťom podporu a pomoc v náročných životných situáciách pri hospitalizácii v NÚDCH. Pri mojej práci sa snažím zužitkovať svoje nadobudnuté znalosti a skúsenosti, ale v prvom rade sa opieram o ľudskosť, ktorá je veľkým zdrojom v mojej práci.

Free Joomla! templates by AgeThemes